Veřejná správa a regionální rozvoj 68-43-N/03

Obecné informace o programu

Od 1. září 2007 nabízí Vyšší odborná škola v Havířově nově akreditovaný vzdělávací program Veřejná správa a regionální rozvoj pro denní i dálkovou formu vzdělávání.

Vzdělávací program je koncipován pro absolventy veřejnosprávních akademií, obchodních akademií, absolventy gymnázií a dalších středních škol.

Cílem vzdělávacího programu je připravit studenty pro výkon správních činností v různých orgánech a institucích státní správy a samosprávy i v organizacích v soukromém sektoru. Strukturu obsahu vzdělání tvoří moduly standardní - všeobecné, odborné profesní, povinně volitelné, specificky zaměřené na výkon povolání, volitelné, a náročná praktická příprava.

Školné

Roční školné: 6 000Kč za celý školní rok.

Od 1. 9. 2024 bude školné ve výši 6 500,- za školní rok.

Uplatnění absolventa

Absolvent zaměření Veřejná správa se uplatní v nejrůznějších orgánech samosprávy, tj. referent na obecních, městských, magistrátních, krajských úřadech nebo referent státní správy na územních, ústředních nebo jiných orgánech státní správy. Zejména finančních úřadech, úřadech práce, úřadech sociálního zabezpečení, katastrálních úřadech, v podnicích a organizacích veřejného sektoru a neziskových organizacích zaměřených zejména na školství, zdravotnictví, sociální péči, kulturu, dopravu a technickou infrastrukturu, jakož i u různých společností, agentur, poradenských firem zajišťující koexistenci a koordinaOfficeci subjektů a aktivit v území.

Absolvent zaměření Regionálního rozvoje se uplatní jako kvalifikovaný specialista pro tvorbu projektů pro rozvoj regionu ve vazbě na státní i evropské programy regionálního rozvoje, a to v soukromém sektoru i na úrovních veřejné správy. Absolvent se uplatní rovněž v institucích a orgánech zabývajících se regionální ekonomikou, regionálním rozvojem a regionální politikou v rovině ekonomické, sociální i kulturní, v referátech regionálního rozvoje, územního plánování, v poradenských firmách, v územních informačních systémech, agenturách regionálního rozvoje.

Příležitosti k uplatnění naleznou absolventi studia i ve sféře mezinárodních organizací, zejména těch, které jsou přímo součástí struktur Evropské unie nebo na ně navazují.

Učební plány