Bakalářské studium

NOVINKY

Pro absolventy VOŠ nabízíme od navazující 1-leté bakalářské studium.

Studijní programy

Management destinace cestovního ruchu

Hotelnictví

Marketingové komunikace ve službách

Průběh studia

Kombinovaná forma studia – studium probíhá formou přednášek a konzultací v soustředěních, která se uskuteční 3x za semestr.

Podmínky přijetí

- doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení

- doložení ověřené kopie dokladů o absolvování VOŠ (vysvědčení a diplom)

- od Vašeho absolutoria neuběhlo více než 6 let studia

Školné

Pro všechny obory je školné 40 000Kč za celé studium.

Přijímací řízení

Přijímací řízení se skládá z jazykového testu (slouží k rozřazení studentů do skupin podle úrovně znalostí) a přijímacího pohovoru.

Informace

Gába David, Mgr.
kabinet: pavilon C - 1. patro
telefon: 596 475 148
e-mail: bcstudium@obaka-havirov.cz